Opzet

Het Leerkracht & Druk Gedrag-project is gericht op kinderen uit groep 3 t/m 8 metopvallend druk en/of ongeconcentreerd gedrag, al dan niet met een diagnose ADHD. Het betreft onderzoek met kinderen die de afgelopen maand geen behandeling voor ADHD of gedragsproblemen hebben gehad (bijvoorbeeld medicatie). Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gedrag van het kind en aanknopingspunten voor de training te bepalen, zal er eerst een telefonisch interview bij u (de leerkracht) worden afgenomen (maximaal 45 minuten). Ook vullen zowel de leerkracht als de ouders digitaal een vragenlijst in om een aantal belangrijke factoren, zoals gedragskenmerken van het kind, in kaart te brengen (maximaal 30 minuten).

Deelname aan het onderzoek duurt in totaal zes weken met na drie maanden een (korte) nameting. Door middel van loting wordt bepaald in welke groep u als leerkracht zit: er zijn twee actieve groepen die aan de slag gaan met verschillende strategieën en een volggroep waarin geen strategie wordt toegepast. In de actieve groep gaat u als leerkracht na een korte training van tweeëneenhalf uur aan de slag met strategieën die u deels bekend zullen zijn, maar die u nu structureel en systematisch zult toepassen. De strategieën worden vervolgens vier weken lang uitgevoerd. Een week na de training is er een telefonisch consult met de trainer om de toegepaste technieken te bespreken en te verbeteren. Leerkrachten in de volggroep ontvangen niet direct een training, maar krijgen deze na afloop van het onderzoek aangeboden.

 

Tijdens het onderzoek wordt het gedrag van het kind drie keer (een voormeting, tussenmeting en nameting) gedurende een week dagelijks geregistreerd door de leerkracht. Dit duurt ongeveer één minuut per dag. Daarnaast vult u als leerkracht vier keer (voormeting, tussenmeting, nameting en follow-up) digitaal een korte vragenlijst in over de gedragingen van het kind . Tot slot zal met behulp van video-opname twee keer (voormeting en nameting) een observatie van het kind in de klas plaatsvinden (maximaal anderhalf uur per keer). Aan de hand van deze opnames wordt het gedrag van het kind anoniem gecodeerd.